Betahuis

Update ontwikkeling voormalig sporthuis Diana

nieuws

Martijn Linssen, Weller:

‘Gemeente Heerlen en Weller hebben overeenstemming bereikt over de bouwrijpe verwerving van de grond onder de zaal van het Kegelpaleis. Deze grond is nodig om de maximale variant van 37 studio’s te realiseren en het plan stedenbouwkundig optimaal in de omgeving in te passen. In de komende weken gaan we over tot contractvorming met Gemeente en worden o.a. planning (procedure en sloop)en aansluiting van onze planvorming op Kegelpaleis (geluidskwesties, vluchtwegen etc.) verder besproken.

Qua planning kunnen we stellen dat zodra formele contractvorming heeft plaatsgevonden met Gemeente direct vergunning kan worden aangevraagd. Aangezien het plan afwijkt van het vigerende Bestemmingsplan zal een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing worden aangevraagd. Deze procedure zal maximaal 6 maanden in beslag nemen (uitgaande van geen bezwaarprocedures). Uiteraard zullen we nog bekijken hoe eea bespoedigd kan worden. Voorkeur heeft een zogenaamd vooroverleg met gemeente waarbij het plan al intern beoordeeld wordt, zodat wij met onze aannemer (waar mogelijk) zaken nog kunnen aanpassen/optimaliseren.

Gedurende dit procedurele traject zal Weller ondertussen met een bouwteampartner aan tafel gaan om te bekijken of het plan kan worden gerealiseerd binnen het (scherpe) taakstellende budget.’

 

Globaal zou de planning als volgt kunnen zijn:

Contractvorming Gemeente-Weller: oktober 2016

Aanpassing vergunningstekeningen: oktober 2016

Procedure vergunning (vooroverleg): november – december 2016

Definitieve aanvraag vergunning: jan – maart 2017

Selectie/contractvorming aannemer: oktober 2016 – maart 2017

Bouwrijp maken door gemeente: april 2017

Start bouw: 2e kwartaal 2017

 

CONCEPT

12018_TO_20160516_KM - vogel2