Betahuis

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beta Voorwaarden voor het gebruik van ruimten in Betahuis Heerlen van toepassing op alle afspraken gemaakt met het Betahuis.

Algemeen gedeelte

1. a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken met Betahuis. De partij met wie Betahuis afspraken maakt wordt hierna aangeduid als Contractant. Het object van de overeenkomst ten aanzien waarvan Contractant en Betahuis afspraken maken wordt hierna aangeduid als Evenement.
b. Offerte: Alle door Betahuis gedane offertes zijn vrijblijvend. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend, zolang deze niet schriftelijk (ook per email) door Contractant is geaccepteerd en door Betahuis (schriftelijk) vastgesteld als een Reservering.
c. Reservering: Een Reservering is ten aanzien van Betahuis definitief na schriftelijke (ook per email) acceptatie of goedkeuring door Contractant en, indien van toepassing, na ontvangst – binnen de daarvoor gestelde termijn – van de aanbetaling van de verstuurde voorschotfactuur.

2. (Gedeelten van) ruimten en/of goederen waarover Contractant de beschikking krijgt, zal hij op behoorlijke wijze overeenkomstig het besproken doel gebruiken en in ongewijzigde/ongeschonden staat achterlaten/ teruggeven.

3. Contractant vrijwaart Betahuis van alle schade of gevolgschade, van welke aard dan ook. Contractant zal, indien nodig, zelf zorg dragen voor noodzakelijke verzekering van zijn (beeld en geluid) materiaal.

4. In geval van bijzondere omstandigheden is Betahuis gerechtigd andere dan de besproken/gereserveerde of gehuurde ruimten ter beschikking te stellen, doch nimmer tegen een hoger tarief.

5. Betahuis is niet aansprakelijk voor technische storingen en gevolgen van omstandigheden, ontstaan buiten zijn opzet of grove schuld. Contractant vrijwaart Betahuis voor aanspraken van derden, van welke aard dan ook, indien deze aanspraken verband houden met het gebruik door of vanwege contractant van door Betahuis aan contractant ter beschikking gestelde ruimten, goederen en/of apparatuur, verleende diensten en/of gegeven adviezen.

Betaling en annulering

6. Voor alle diensten die Betahuis aan Contractant verleent, is Contractant het door Betahuis in de Offerte en Reservering overeengekomen bedrag verschuldigd, direct na Reservering.

7. Betahuis zal zo spoedig mogelijk na afloop van het Evenement de eindafrekening voor contractant opstellen.

8. Bij annulering tot 2 weken voorafgaand aan het Evenement door Contractant, is Contractant geen vergoeding verschuldigd.

9. Bij annulering tot 1 week voorafgaand aan het Evenement door Contractant, is Contractant 50% van de zaalhuur aan vergoeding verschuldigd.

10. Bij annulering korter dan 1 week voorafgaand aan het Evenement door Contractant, is Contractant het gehele bedrag aan zaalhuur en 50 % van de catering vergoeding verschuldigd.